Prakses vadlīnijas

Prakses vadlīnijas

Prakses apmācība notiek bakalaura un maģistra studiju programmās “Medicīnas inženierija un fizika”, kur praksei ir paredzētas attiecīgi 26 un 6 KP. 1 KP atbilst 40 stundu studiju noslodzei.

Prakse tiek organizēta 4 posmos:

  1. Pamatiemaņu ieguves prakse (students iegūst pamatiemaņas materiālu mehāniskajā apstrādē un elektrisko/elektronisko shēmu salikšanā, prakse ir plānota 1.-2. kursa bakalaura programmas studentiem, prakses ilgums – 4 nedēļas).
  2. Klīniskā prakse (students iegūst pamatiemaņas klīnisko diagnostisko un terapijas iekārtu un sistēmu izmantošanā, prakse ir paredzēta 3.-4. studiju gada bakalaura programmas studentiem, prakses ilgums – 8 nedēļas).
  3. Pētnieciski-zinātniskā prakse (students apgūst pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas, prakse paredzēta 4. studiju gada bakalaura programmas studentiem un maģistra programmas studentiem, prakses ilgums – 6 nedēļas).
  4. Konstruktora-tehnoloģiskā prakse (students iegūst pamatiemaņas medicīnisko iekārtu mehānisko, elektrisko, elektronisko sistēmu projektēšanā un apkalpošanā, kā arī attiecīgo tehnoloģisko procesu izpildē un ieviešanā ražošanas tehnoloģijā, prakse plānota 4.-5. kursa bakalaura programmas studentiem, kopējais prakses ilgums – 8 nedēļas).

Praksi reglamentējošie dokumenti:

  1. Prakses vispārīgās vadlīnijas
  2. Pamatiemaņu ieguves prakses posma metodiskie norādījumi
  3. Konstruktora-tehnoloģiskās prakses posma metodiskie norādījumi
  4. Klīniskās prakses posma metodiskie norādījumi
  5. Zinātniski-pētnieciskās prakses posma metodiskie norādījumi

Comments are closed.