Prakses vadlīnijas

Prakses vadlīnijas

Prakses apmācība notiek bakalaura un maģistra studiju programmās “Medicīnas inženierija un fizika” un maģistra studiju programmā “Nanoinženierija”. Bakalaura un maģistra studiju programmu praksei ir paredzēti 25 KP un 6 KP attiecīgi. 1 KP atbilst 40 stundu studiju noslodzei.

Prakse tiek organizēta 4 posmos:

  1. Pamatiemaņu ieguves prakse (students iegūst pamatiemaņas materiālu mehāniskajā apstrādē un elektrisko/elektronisko shēmu salikšanā, prakse ir plānota 2. kursa bakalaura programmas studentiem, prakses ilgums – 4 nedēļas).
  2. Klīniskā prakse (students iegūst pamatiemaņas klīnisko diagnostisko un terapijas iekārtu un sistēmu izmantošanā, prakse ir paredzēta 3. kursa bakalaura programmas studentiem, prakses ilgums – 8 nedēļas).
  3. Pētnieciski-zinātniskā prakse (students apgūst pētnieciskā darba izstrādes pamatiemaņas, prakse paredzēta 4. kursa bakalaura programmas studentiem, kā arī maģistra programmas studentiem, prakses ilgums – 5 nedēļas bakalaura programmas studentiem un 6 nedēļas maģistra programmas studentiem).
  4. Konstruktora-tehnoloģiskā prakse (students iegūst pamatiemaņas medicīnisko iekārtu mehānisko, elektrisko, elektronisko sistēmu projektēšanā un apkalpošanā, kā arī attiecīgo tehnoloģisko procesu izpildē un ieviešanā ražošanas tehnoloģijā, prakse plānota 4.-5. kursa bakalaura programmas studentiem, kopējais prakses ilgums – 8 nedēļas).

Praksi reglamentējošie dokumenti:

  1. Prakses vispārīgās vadlīnijas
  2. Pamatiemaņu ieguves prakses posma metodiskie norādījumi
  3. Konstruktora-tehnoloģiskās prakses posma metodiskie norādījumi
  4. Klīniskās prakses posma metodiskie norādījumi
  5. Pētnieciski-zinātniskās prakses posma metodiskie norādījumi

Comments are closed.