Studiju programmas

Rīgas Tehniskā universitāte sagatavo speciālistus jaunos mūsdienīgos virzienos:

  • nanoinženierijā,
  • medicīnas inženierijā un fizikā.

Nanoinženierija ir inženierija, kas ir virzīta mašīnu, ierīču un attiecīgo tehnoloģiju nodrošināšanai nanomērogā.

Medicīnas inženierija un fizika ir virzīta uz visjaunāko inženierijas un fizikas sasniegumu kā arī attiecīgo tehnoloģiju nodrošināšanu medicīnā.

Studējot maģistrantūras studijās programmās „Nanoinženierija” un „Medicīnas inženierija un fizika” labākajiem studentiem ir iespēja saņemt ESF mērķstipendijas maģistrantiem  skat.RTU mājas lapā

STUDIJU PROGRAMMAS „Nanoinženierija”

Nanoinženierijas produktus pašreiz jau izmanto ikdienā. Nozarē iegūtie rezultāti radikāli maina tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto visās cilvēka darbības jomās – ražošanā, medicīnā, enerģētikā, vides inženierijā, transportā utt. Nanoinženierijā iegulda arvien vairāk un vairāk investīciju. Uz nanotehnoloģijām balstīto produktu ražošanas tirgus 2014. gadā pasaules mērogā sasniegs 2.6 triljonus dolāru. Vairākās valstīs, tai skaitā Latvijā, nanotehnoloģijas ir iezīmētas kā stratēģiskais, prioritārais virziens.

Ievērojot modernās tendences, RTU ar 2010. gadu uzsāka studentu apmācību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Nanoinženierija” (studiju ilgums 2 gadi).

Programmā var iestāties bakalauri un inženieri (bakalaura profesionālais grāds un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija medicīnas inženierijā un fizikā, vai tiem pielīdzinātā izglītība inženierzinātnēs, tehnoloģijās, kā arī dabaszinātņu jomās).

Absolventi iegūst padziļinātas zināšanas par parādībām nano-pasaulē, nanoierīču uzbūvi, to darbības principiem un izmantošanas iespējam, attiecīgām izgatavošanas tehnoloģijām un aprīkojumu. Studiju laikā ir arī iespēja specializēties: nanobiotehnoloģijā, nanomedicīnā, jauno materiālu ražošanā, nanomehānikā, apkārtējās vides nanotehnoloģijās. Izstrādājot maģistra darbus, studenti veiks pētījumus nanomērogā, darbojoties zinātniski pētnieciskajos projektos. Studentiem ir arī plānota prakse konstruktoru un ražošanas iestādēs, pētnieciskās institūcijās, klīnikās, vides aizsardzības institūcijās.

Programmas absolventi iegūs maģistra profesionālo grādu nanoinženierijā.

Absolventi būs spējīgi, pielietot savas zināšanas un prasmes, izstrādājot un attīstot visjaunākās nanotehnoloģijas, strādājot ražošanas, pētniecības, medicīnas, vides aizsardzības iestādēs.

“Medicīnas inženierija un fizika”

Mūsdienu medicīna plaši izmanto uz inženierijas un fizikas sasniegumiem balstītas tehnoloģijas. Medicīnas inženieri un medicīnas fiziķi kopā ar mediķiem piedalās pacientu diagnostikā un ārstēšanā.Programmas absolventi pārzin medicīnā pielietojamās fizikālās tehnoloģijas un attiecīgās iekārtas, prot pilnveidot esošās un projektēt jaunās iekārtas un tehnoloģijas, piedalīties un vadīt iekārtu izgatavošanas procesus, nodrošināt medicīnas fizikālo tehnoloģiju un iekārtu efektīvu izmantošanu.Studenti apgūst teorētiskas zināšanas un prasmes, apmeklējot lekcijas, strādājot laboratorijas darbus, prakses konstruktoru un ražošanas iestādēs, pētnieciskajās institūcijās un klīnikās.Apmācība notiek divos līmeņos:* otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā (mācību ilgums 4-4,5 gadi)Var iestāties ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību. Personas ar pirmā līmeņa augstāko izglītību medicīnā vai tehniskajās zinātnēs var turpināt studijas otrā līmeņa studiju programmā pēc individuālā studiju plāna.Apmācība notiek, sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti.Studenti iegūst bakalaura grādu medicīnas fizikā, kā arī medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera kvalifikāciju.Ir iespēja specializēties medicīnas fizikā, datorzinātnēs medicīnā, medicīnas elektronikā, biomehānikā, protezēšanā, materiālzinātnēs un medicīnas uzņēmējdarbībā.

* otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā (mācību ilgums 1 gads)

Var iestāties ar profesionālo bakalaura grādu medicīnas fizikā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju elektrotehnikā, mehānikā, datorzinātnēs, vai tiem pielīdzināto izglītību.

Iegūstamais grāds: maģistrs medicīnas fizikā.

Darba iespējas medicīnas inženierijas un fizikas programmu absolventiem: ražošanas, projektēšanas un pētniecības iestādēs; slimnīcās, laboratorijās, poliklīnikās; iekārtu izplatītāju pārstāvniecībās; sertifikācijas un uzraudzības iestādēs un citur. Absolventi veiksmīgi strādā arī starptautiskās organizācijās: ANO Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā Austrijā, ES Zinātniski pētnieciskajā ekselences centrā Itālijā, Eiropas Patentu birojā Vācijā, ES Euroatom Luksemburgā, u.c.

Visās programmās apmācībā piedalās nozarē nozīmīgi ārzemju profesori. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmās un studēt ārzemju universitātēs(Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Itālijā, Grieķijā, Norvēģija un citur). Uzņemšana valsts budžeta finansētajās studiju vietās notiek konkursa kārtībā.

Dokumentu iesniegšana

Jautājumi par apmācību: bini [at] rtu.lv

Vairāk informācijas par Uzņemšanu Jūs varat apskatīt šeit.

Comments are closed.