ESF projekti

Medicīnas fiziķu praktiskās apmācības sistēma
No. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0059/007

Projekta mērķis ir pilnveidot, modernizēt akreditētu profesionālās augstākās izglītības programmu “Medicīnas inženierija un fizika”, izveidojot pilnvērtīgu prakses sistēmu, lai programmas absolventi varētu efektīvi strādāt medicīnas aprūpes jomā un ar to saistītas nozarēs.

 

RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju modulis “Medicīnas fizika”
No. 2006/0250/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0079/0007

Pēc ekspertu vērtējumiem, tuvākajā desmitgadē Latvijā veidosies pieprasījums pēc vismaz 200 medicīnas fiziķiem darbam medicīnas iestādēs, firmās un valsts institūcijās. Līdz ar to ir nepieciešama starptautiskiem standartiem atbilstoša programma kvalifikācijas iegūšanai medicīnas fizikā.

Līdz projekta īstenošanai, Rīgas Tehniskajā universitātē pastāvēja bakalaura un maģistra profesionālo studiju programma “Medicīnas inženierija un fizika”. RTU arī piedāvāja studijas doktoranturas līmenī, kā arī intensīvi piedalās pētniecībā medicīnas fizikas jomā.

Latvijas Universitātē eksistēja Fizikas maģistra studiju programmās apakšprogramma “Biomedicīniskā optika” ar doktora studijas iespējam, kā ari starptautiskā līmeņa zinātniskā pētniecība šajā virzienā.

RTU un LU veiksmīgi sadarbojās gan apmācībā (piemēram, kopīga piedalīsānās medicīnas fizikas un bioinženierijas studiju kursu izstrādē EK TEMPUS projektā ietvaros 1999. – 2001. gados), gan pētniecībā. Tas kļuva par pamatu šī projekta mērķim.

Izmantojot RTU un LU potenciālu un pieredzi medicīnas fizikas izglītības jomā, kopīgi izstrādāt maģistrantūras līmeņa studiju kursu komplektu (moduli), kura apguve nodrošinātu ES prasībām atbilstošas zināšanas medicīnas fiziķa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

Comments are closed.