Laipni lūdzam

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtā

Adrese kontaktiem: Ķīpsalas 6B Rīga, 3. stāvs
Rīga, LV – 1048, Latvija

Tālrunis: +371 67089383

E-pasts: bini [at] rtu.lv

BINI semināri notiek ceturdienās, 16:30, Ķīpsalas 6B, BINI bibliotēkā.

9.11.2023. Norises vieta:  RTU, BIF fakultāte, Ķīpsalas iela 6a, 345.telpa, 16:30-17:30 

Planārā lauka emisijas mikrotriodes struktūra
ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/109 rezultāti
Semināra ietvaros plānota arī ekskursija uz RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta laboratorijām.
Reģistrācija līdz 08.09.2023.  https://forms.office.com/e/sRJvit0YGC

16.11.2023. 

Guntis Pikurs, 20 min

“Research on the Novel Manufacturing Technology for Compact Radio Frequency Quadrupole Design and Production”

“Pētījums par jaunu izgatavošanas tehnoloģiju kompakta radiofrekvences kvadrupola izgatavošanai”

Pēdējo gadu zinātnes un tehnoloģiju sasniegumi paver iespējas arvien jaunu izgatavošanas tehnoloģiju un konstrukciju izstrādei, kas pilnībā izmaina vispārpieņemtās paradigmas. Dotais pētījums ir fokusēts uz jaunas izgatavošanas tehnoloģijas iztrādi 750MHz radiofrekvences kvadrupola(RFQ) izgatavošanai un izaicinājumiem, kas saistīti ar to. Pētījums ietver RFQ funkcionālo ģeometrisko formu izmaiņu ietekmes izpēti, lai paaugstinātu RFQ veiktspēju un efektivitāti, ka arī lai iespējotu specifiskās aditīvas ražošanas tehnoloģijas (PBF-LB/M/Cu-ETP)  pielietojamību izgatavošanas tehnoloģijā

saite:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUzMGJhNmItZDFiMy00YzA2LWExZTctMDgzNWY0MzViYmUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a543d45-a972-4474-9d53-dcf1a97e1623%22%2c%22Oid%22%3a%22278e5e13-d4dc-4473-b712-af2fc04bf884%22%7d